Beleidsplan en financiële verantwoording

   Beleidsplan 

De stichting wil kennis verspreiden en informatie delen. Kennisverspreiding om te zorgen dat bij een breder publiek het bewustzijn van inclusie en dementievriendelijkheid wordt bevorderd. Voorbeelden zijn:
- Artikelen via de huis-aan-huis bladen voor een breder publiek beschikbaar stellen.
- Praktische cursussen ‘in company’ en algemene praktische cursussen voor inwoners organiseren.
- Verslag doen van de avonden/ middagen van het Alzheimer-café zodat een breder publiek
 geïnformeerd wordt over de informatie die daar gedeeld wordt.
- Een Dementiewijzer/waaier ontwikkelen met communicatietips en antwoorden op veel gestelde vragen over dementie en omgaan met mensen met dementie.
 
- Lokale verbindingen leggen tussen bestaande initiatieven bijvoorbeeld:
- Alzheimer café
- mantelzorgsteunpunt
- diverse verpleeghuizen
- zorgboerderijen
- dementieNet Berg en Dal
- Alzheimer Nederland (afdeling Nijmegen) en ook de landelijke stichting ‘ samendementievriendelijk’
- netwerk100
- Voorlichting en trainingen aan verenigingen en ondernemers zodat de samenleving wordt voorbereid op participatie en inclusie van mensen met dementie.
 -bevorderen van inclusief sporten voor mensen met dementie
 
Inmiddels zijn hiervan al (deels) gerealiseerd:
- tweewekelijks artikel over dementie of dementievriendelijkheid in de huis-aan-huis kranten Rozet en het gemeentenieuws.
- maandelijkse verslaglegging van het Alzheimer café in diezelfde huis-aan-huiskranten
- Naamsbekendheid en missie verspreid bij diverse instellingen (huisartsen, Alzheimer Nederland afdeling Nijmegen e/o, welzijnsorganisatie Forte Welzijn, gemeente Berg en Dal en gemeenteraad, zorgtrajectbegeleiders, inclusief sporten, samenwerking met bibliotheek).
Deelname aan werkgroep “Inclusief sporten ”van Sportstimulering Berg en Dal”.
Deelname aan project “Langer zelfstandig thuis wonen” van de gemeente en Welzijnsorganisatie Forte Welzijn.
Opzet training “omgaan met dementie” voor personeel binnen het gemeentehuis.
Opzetten van inclusief sporten in diverse beweegtuinen binnen de gemeente.

   Financiële verantwoording

Financiële verantwoording 2022 Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal
Aangezien de Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal pas medio 2021 is opgericht en het enige tijd duurde voordat er een zakelijke rekening kon worden geopend zijn de aanloopkosten deels door de gemeente Berg en Dal voor hun rekening genomen. Deze kosten (notariskosten, kosten ontwikkelen en onderhoud website, ontwikkelen logo, folders, kantoorkosten, reiskostenvergoeding etc.) Deze kosten bedroegen in 2021 bijna 2300 euro. Daarnaast stelde de gemeente in de 2de helft van het jaar een subsidie ter beschikking van 10000 euro om het verder ontwikkelen van een dementievriendelijke gemeente door de Stichting mogelijk te maken. 
Met dat bedrag kunnen wij in 2022 prima onze (opstart) activiteiten financieren omdat PR, netwerken etc. niet zoveel hoeven te kosten. Wij willen zoveel mogelijk allianties vormen met andere betrokken organisaties om gezamenlijke activiteiten te kunnen ontwikkelen. Deze staan al deels beschreven in ons beleidsplan. Voor een aantal activiteiten is al een aanzet gegeven.
Vooralsnog schatten wij deze aanloopkosten voor 2022 op 4000 euro. Deze kosten gaan vooralsnog zitten in publiciteit (aanpassen folders, ontwikkelen dementiewijzer, drukkosten etc). in gezamenlijkheid met onze netwerkpartners zullen specifieke projecten worden ontwikkeld met een daarbij passende begroting.
De financiering van die activiteiten/projecten hopen wij mede mogelijk te maken via donaties van begunstigers.  Om die redenen is ook de ANBI status aangevraagd om donaties ook belastingtechnisch wat aantrekkelijker te maken omdat ze dan aftrekbaar zijn

 

Financieel jaarverslag 2023 Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal 
INKOMSTEN                                            UITGAVEN 
Saldo 1-1-2023     € 7.601,33  |
                                                                   bestuursuitgaven               € 1.652,80  
                                                                   PR/website, folders etc    € 2.670,86  
                                                                  Zakelijke lunch/diner          € 357,30  
 Donaties              € 7.922,98                Vrijwilligersbijdrage
                                                                  Projectcoördinator              € 1.800,00  
                                                                  Bank-creditcardkosten       € 170,87 
                                                                  kosten symposium             € 1.790,92  
                                                                  boek                                      € 15,00  

 Totaal                   € 15.524,31             Totaal                                    € 8.457,75  
 
Saldo per 31-12-2023  € 7.066,56  

Financieel jaarverslag 2022 Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal  
INKOMSTEN                                           UITGAVEN 
saldo 1-1-2022  € 1.022,67
                                                                  bestuursuitgaven             € 582,22 
Subsidie gemeente  € 10.000,00         PR/website, folders etc  € 624,32 
                                                                   Zakelijke lunch/diner       € 350,00 
 Giften  € 53,33                                        Vrijwilligersbijdrage
                                                                   Projectcoördinator          € 1.800,00 
                                                                   Bank-creditcardkosten   € 114,94
                                                                   Abonnementen                € 3,00 

 Totaal  € 11.076                                     Totaal   € 3.474,48  |

Saldo per 31-12-2022   € 7.601,52 

Financiële verantwoording 2021 Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal
Aangezien de Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal pas medio 2021 is opgericht en het enige tijd duurde voordat er een zakelijke rekening kon worden geopend zijn de aanloopkosten deels door de gemeente Berg en Dal voor hun rekening genomen. Deze kosten (notariskosten, kosten ontwikkelen en onderhoud website, ontwikkelen logo, folders, kantoorkosten, reiskostenvergoeding etc.) Deze kosten bedroegen in 2021 bijna 2300 euro. Daarnaast stelde de gemeente in de 2de helft van het jaar een subsidie ter beschikking van 10000 euro om het verder ontwikkelen van een dementievriendelijke gemeente door de Stichting mogelijk te maken. 
De financiering van onze activiteiten hopen wij mogelijk te maken via donaties van begunstigers. Om die redenen is ook de ANBI status aangevraagd om donaties ook belastingtechnisch wat aantrekkelijker te maken omdat ze dan aftrekbaar zijn.

Voor het werk van de Stichting heeft de gemeente Berg en Dal een subsidie verstrekt en daarmee ook het belang van het werk van de Stichting onderstreept. Verder is de Stichting afhankelijk van giften om de kosten van alle activiteiten te kunnen financieren. 

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. De stichting is geregistreerd bij ANBI onder het KvK nummer 862883374. 

Wilt u ons steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL97 SNSB 8837 8253 58 t.n.v. Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal? Elk bedrag is van harte welkom.